red-cp-background

commited-to-responsible-sourcing

V družbi Colgate-Palmolive smo zavezani pridobivanju materialov in storitev na odgovoren način – brez škodovanja ali izkoriščanja ljudi in okolja. V podporo naši zavezi odgovornemu pridobivanju virov se osredotočamo na štiri ključna področja: zaščita okolja, etične delovne prakse, zdravje in varnost ljudi ter poslovna integriteta.

Z izvajanjem tukaj predstavljenih programov, politik in pobud družbe Colgate nenehno napredujemo na poti odgovornega pridobivanja virov. V družbi Colgate nenehno vrednotimo in primerjamo svoje pravilnike ter ocenjujemo svoje dobavitelje in panoge, v katerih delujejo. S tem želimo zagotoviti, da pridobivanje naših sestavin še naprej poteka odgovorno.

Za našo zavezo so ključni štirje pravilniki in pobude: naš kodeks ravnanja tretjih oseb, zagotavljanje varnosti naših sestavin, naše prakse skrbnega pregleda tretjih oseb in naše osredotočanje na upravljanje podnebnih sprememb in voda.

KODEKS RAVNANJA TRETJIH OSEB

Kodeks ravnanja tretjih oseb družbe Colgate izraža naša pričakovanja glede etičnega ravnanja, ki ga pričakujemo od naših dobaviteljev, distributerjev, zastopnikov, kupcev, raziskovalnih partnerjev in vseh drugih tretjih oseb, s katerimi sodelujemo. Od naših partnerjev zahtevamo, da sprejmejo razumne ukrepe, s katerimi zagotavljajo seznanjenost svojih organizacij s Kodeksom ravnanja tretjih oseb družbe Colgate in njegovo dostopnost zaposlenim in podizvajalcem, ki sodelujejo pri poslovanju z družbo Colgate. V okviru običajne prakse je Kodeks ravnanja tretjih oseb družbe Colgate vključen v naše sporazume o nakupih in storitvah.

Ugled družbe Colgate ne temelji zgolj na našem lastnem ravnanju, temveč tudi na dejanjih partnerjev, s katerimi poslujemo. Zato si prizadevamo sodelovati le s tretjimi osebami, ki delijo naše vrednote in izražajo enako visoke etične standarde.

 

VARNOST SESTAVIN

Varnost vsake sestavine in vsakega izdelka, ki ga tržimo, je ključnega pomena za vrednote družbe Colgate-Palmolive. Zavezani nismo zgolj proizvodnji varnih izdelkov, temveč si obenem prizadevamo tudi za proizvodnjo s sestavinami in postopki, ki minimalno vplivajo na svet okoli nas. Naši znanstveniki razvijajo izdelke, ki so okoljsko občutljivi in ​​učinkoviti, obenem pa izpolnjujejo naše visoke standarde za izdelke. Vse sestavine, ki jih pridobivamo in uporabljamo v naših izdelkih, so varne za ljudi in okolje. Obenem povsod, kjer se prodajajo, izpolnjujejo naše stroge varnostne standarde in vse veljavne vladne predpise. Za več informacij si oglejte naš Pravilnik o varnosti sestavin..

 

PREVERJANJE IN SKRBNO PREGLEDOVANJE TRETJIH OSEB

Družba Colgate je zavezana poslovanju z etičnimi tretjimi osebami. Pred začetkom poslovanja z dobavitelji ali ponudniki storitev preverimo, ali so zadevne tretje osebe na katerem koli izmed različnih nadzornih seznamov, seznamov sankcij, negativnih medijev in regulativnih obvestilih o kršitvah. Po prvotnem pregledu tretje osebe, ki poslujejo z družbo Colgate, stalno spremljamo in opozarjamo na morebitne problematične točke. Vsa tovrstna opozorila preiščemo in po potrebi sprejmemo korektivne ukrepe. Tretje osebe, ki lahko v imenu družbe Colgate sodelujejo z vladnimi subjekti, morajo pred začetkom poslovanja z družbo Colgate opraviti celovit postopek skrbnega pregleda.

 

UPRAVLJANJE PODNEBNIH SPREMEMB IN VODA

Od naših ključnih dobaviteljev prve stopnje in dobaviteljev ogljično in vodno intenzivnih materialov že od nekdaj zahtevamo sodelovanje v programu organizacije CDP, ki si prizadeva za razkrivanje podatkov o vplivih na podnebje in vode v dobavni verigi. Program nam omogoča boljše razumevanje in obravnavo podnebnih vplivov ter z njimi povezana tveganja in priložnosti na področju voda v zgornjem delu naše dobavne verige.

Poleg tega v sodelovanju z našimi dobavitelji razvijalcem naših izdelkov in skupinam za nabavo pomagamo razumeti in prepoznati naše najbolj ogljično in vodno intenzivne surovine in embalažne materiale. To nam omogoča pridobivanje materialov in oblikovanje izdelkov, ki podpirajo pričakovanja družbe Colgate na področju upravljanja okolja.

Za več informacij o naših dejavnostih, povezanih z upravljanjem podnebnih sprememb in voda, si oglejte razdelek Planet našega spletnega Poročila o trajnostnosti..

 

OSNOVNI PROGRAMI ODGOVORNEGA PRIDOBIVANJA VIROV

Poleg zgornjih pravilnikov in pobud v družbi Colgate izvajamo tudi naslednje osnovne programe, ki podpirajo naša štiri ključna področja in zavezo. Tretje stranke vključujemo v enega ali več osnovnih programov na podlagi dejavnikov tveganja, ki vključujejo tveganje pri delovanju glede na državo ali industrijo, izbrane storitve za družbo Colgate ali pomembnost za poslovanje družbe Colgate.

Izboljšano upravljanje dobaviteljev (Enhanced Supplier Management oz. ESM)
Program ESM družbe Colgate predstavlja globalni postopek ocenjevanja tveganja in revizije za naše dobavitelje surovin in embalaže ter pogodbene proizvajalce. Osredotoča se na tri ključna področja:

  • Skladnost s standardi kakovosti družbe Colgate in regulativnimi zahtevami, ki zagotavljajo kakovost in varnost naših izdelkov
  • Kakovost storitev za zagotavljanje učinkovite dobave izdelkov družbe Colgate-Palmolive našim kupcem in potrošnikom
  • Skladnost s postopki dobrega upravljanja z okoljem ter spoštovanje varnosti delavcev in delavskih pravic

Od začetka izvajanja programa ESM je bilo na področju tveganja ocenjenih več kot 7000 obratov dobaviteljev, pri čemer smo revizijo izvedli na več kot 1200 lokacijah.

Ocenjevanje dobaviteljev glede odgovornega pridobivanja virov (Supplier Responsible Sourcing Assessment oz. SRSA)
Program ocenjevanja dobaviteljev glede odgovornega pridobvanja virov (SRSA), ki vključuje ocene tveganj in revizije, se osredotoča predvem na družbeno in okoljsko skladnost v proizvodnih obratih družbe Colgate, med pogodbenimi proizvajalci, dobavitelji surovin in embalažnih materialov ter v skladiščih in sodelujočih obratih za pakiranje. Dobavitelji so za revizijo izbrani na podlagi ocene tveganja, njihovo skladnost pa ocenjujemo na podlagi štiristebrične revizije organizacije za etično trgovanje Sedex SMETA (Sedex Member Ethical Trade).

Od začetka izvajanja programa SRSA je od leta 2019 oceno tveganja opravilo več kot 550 dobaviteljev in ponudnikov storitev, pri čemer jih je več kot 45 % opravilo zunanje revizije družbene skladnosti. Program SRSA je s korektivnimi revizijskimi ukrepi pomagal zagotoviti poštene in varne delovne pogoje za več kot 60.000 zaposlenih v širši dobavni verigi družbe Colgate.

Zaveze za preprečevanje krčenja gozdov
V družbi Colgate-Palmolive podpiramo vizijo prihodnosti brez krčenja gozdov. Zavzemamo se za pridobivanje gozdnih dobrin iz odgovorno gospodarjenih gozdov. Naš pravilnik o preprečevanju krčenja gozdov velja za naslednje gozdne dobrine: surovine na osnovi palm, soje, govejega loja in papirja. V družbi Colgate sledimo tudi samostojnemu pravilniku o odgovornemu in trajnostnemu pridobivanju palmovih olj.

Ključni vidiki naše zaveze vključujejo kartiranje in sledljivost naše dobavne verige, nabavo certificiranih materialov na osnovi palm, soje in papirja, preverjanje skladnosti dobaviteljev s pravilniki družbe Colgate, lokalnimi predpisi in standardi, kot so minimalna merila za industrijsko upravljanje z govedom za naše dobavitelje govejega loja v brazilski Amazoniji, ter izvajanje zmogljivosti satelitskega spremljanja za prepoznavanje in upravljanje opozoril glede potencialnega krčenja gozdov.

Poleg tega družba Colgate sodeluje v številnih projektih preoblikovanja v Indoneziji in na Tajskem, ki se osredotočajo na reševanje okoljskih in družbenih vprašanj ter na gradnjo proizvodnih zmogljivosti za odgovorne dobavitelje.

Če želite izvedeti več o naših pravilnikih, zavezah in dejavnostih, ki se nanašajo na krčenje gozdov v naši dobavni verigi, si oglejte naš Pravilnik o preprečevanju krčenja gozdov, Pravilnik o odgovornem in trajnostnem pridobvanju palmovih olj ter razdelek Planet v poročilu o trajnostnosti družbe Colgate z naslovom Naša zaveza preprečevanju krčenja gozdov.

Program spoštovanja človekovih pravic in preprečevanja prisilnega dela
V družbi Colgate smo v vseh državah, v katerih poslujemo, zavezani spoštovanju vseh veljavnih delovnih zakonov, vključno s sodobnimi zakoni o suženjstvu. Družba Colgate si že dolgo prizadeva za spoštovanje človekovih pravic in pravic delavcev po vsem svetu ter podpira Splošno deklaracijo OZN o človekovih pravicah in Temeljne delovne standarde Mednarodne organizacije dela (ILO). Poleg tega smo potrdili svojo podporo Globalnemu sporazumu ZN in njegovim načelom o človekovih pravicah, delu, okolju in boju proti korupciji.

Družba Colgate je članica foruma o potrošniških dobrinah (Consumer Goods Forum oz. CGF) in podpira družbeno resolucijo foruma o prisilnem delu in njegova prednostna načela na področju industrije, ki za vsakega delavca zahtevajo svobodo gibanja ter preprečujejo plačevanje za delo oz. delo zaradi zadolžitve ali pod prisilo.

Za več informacij o zavezi in dejavnostih družbe Colgate, ki podpirajo našo zavezo spoštovanju človekovih in delavskih pravic, si oglejte razdelek Ljudje v našem Poročilu o trajnostnosti ter našo letno objavo “Spoštovanje človekovih in delavskih pravic”.

Konfliktni minerali
Družba Colgate-Palmolive podpira prenehanje nasilja in kršenja človekovih pravic s strani oboroženih skupin v Demokratični republiki Kongo (DRK) in v sosednjih državah.

Konfliktni minerali se nanašajo na surovine, kot so zlato, kasiterit, kolumbit-tantalit (kotan) in volframit ter njihovi derivati, kositer, tantal in volfram (3TG) iz določenega dela sveta, kjer se pojavljajo konflikti, ki vplivajo na rudarjenje in trgovanje s temi materiali.

Konfliktni minerali se pridobivajo v Demokratični republiki Kongo in sosednjih državah, kot so Angola, Republika Kongo, Srednjeafriška republika, Ruanda, Tanzanija, Zambija, Burundi, Južni Sudan in Uganda.

100 % naših dobaviteljev, ki trenutno uporabljajo minerale 3TG, je bilo ocenjenih, pri čemer minerale pridobivajo zunaj DR Kongo in sosednjih držav ali iz talilnic in rafinerij, ki so po Pobudi za brezkonfliktno pridobivanje mineralov opredeljene kot brezkonfliktne.

Za več informacij si oglejte naš; Pravilnik o konfliktnih mineralih.

PARTNERSTVA
V družbi Colgate se zavedamo, da svojih ambicioznih ciljev ne moremo doseči sami. Ključni element naše zaveze odgovornemu pridobivanju virov je naša angažiranost in sodelovanje z zunanjimi partnerji.

Za več informacij o partnerstvih družbe Colgate obiščite stran o partnerstvih na našem spletnem mestu o trajnostnosti